JobsPortal logo

Search Jobs In Finland

Tohtorikoulutettava, kasvatustieteiden tiedekunta

Published date 6 days ago
Posted: 6 days ago
Company University of Oulu
Company: University of Oulu
End date March 15, 2021
Due date: March 15, 2021
Location Oulu
Location: Oulu

 

Pohjoinen muuttaa maailmaa – kestävämpi, älykkäämpi, inhimillisempi. Me Oulun yliopistossa olemme osa kansainvälistä tiedeyhteisöä, joka tuottaa uutta tieteellistä tietoa ja siihen perustuvia ratkaisuja. Olemme sitoutuneet kouluttamaan tulevaisuuden suunnannäyttäjiä kestävämmän, älykkäämmän ja inhimillisemmän maailman rakentamiseksi. Uusiutuminen, vastuunkanto ja yhdessä tekemisen kulttuuri ovat vahvana perustana kaikessa toiminnassamme. Tarjoamme työympäristön, missä jokainen voi hyödyntää osaamistaan, kehittää itseään ja tehdä työtä, jolla on merkitystä. Yliopistomme useat erikoistuneet tutkimus- ja palveluyksiköt mahdollistavat laajat ja monipuoliset ura- ja kehittymismahdollisuudet eri alojen asiantuntijoille. Yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa muodostamme Oulun korkeakoulukonsernin.

Etsimme nyt Oulun yliopiston Kasvatustieteen tiedekuntaan Tohtorikoulutettavaa osallistumaan monitieteiseen Suomen Akatemian rahoittamaan projektiin ”How Early Psychosocial Environment Affects Compassion: A 31-years Long Prospective Cohort Study on the Development of Dispositional Compassion”.

Tehtävä sijoittuu psykologian tutkimustiimiin Oulun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimusyksikköön Kasvatuksen arvot, aatteet ja yhteiskunnalliset kontekstit. Projektilla on laajat monitieteiset kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot, joten pääset tohtorikoulutettavana verkostoitumaan eri tieteenalojen asiantuntijoiden kanssa.

Projekti tutkii myötätunnon kehitykseen vaikuttavia lapsuuden ja aikuisuuden psykososiaalisia tekijöitä. Lisäksi tutkitaan geenien ja geeni - ympäristö interaktioiden merkitystä myötätunnon kehitykselle sekä myötätunnon merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille. Projektissa käytetään laajoja väestöpohjaisia prospektiivista aineistoja, joissa on seurattu samoja henkilöitä yli usean vuosikymmenen ajan.

Tohtorikoulutettavan työnkuvaan kuuluu tutkimusartikkeleiden kirjoittaminen projektin vetäjän kanssa sovituista aiheista. Tohtorikoulutettava analysoi aineistoa kvantitatiivisillä pitkittäisaineistoon soveltuvilla menetelmillä (esim. regressioanalyysi). Tutkimukset julkaistaan korkeatasoisissa kansainvälisissä vertaisarvioiduissa tiedelehdissä englanniksi. Tohtorikoulutettava kirjoittaa artikkelit yhdessä projektin vetäjän ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tohtorikoulutettavalla on myös mahdollisuus esitellä tutkimustuloksiaan kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä konferensseissa.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään maisterin tutkintoa soveltuvalta alalta, kuten psykologiasta. Myös loppuvaiheen opiskelijat huomioidaan. Tohtorikoulutettava saa työskentelyynsä vankan tuen ja ohjauksen projektin vetäjältä ja muilta projektissa työskenteleviltä. Tehtävä edellyttää kuitenkin itsenäistä työotetta ja oma-aloitteisuutta. Tehtävä voi sisältää vähäisessä määrin erilaisia projektia tukevia avustavia tehtäviä ja opetukseen liittyviä tehtäviä. Perehtyneisyys projektin aihepiireihin kuten myötätuntoon, persoonallisuuspsykologiaan ja kehityspsykologiaan katsotaan eduksi, kuten myös perehtyneisyys psyykkiseen stressiin, terveyspsykologiaan ja käyttäytymisgenetiikkaan. Tärkeämpää on kuitenkin motivaatio perehtyä tutkimusaiheisiin ja kiinnostus oppia uutta.

Tarjoamme kokoaikaisen ja määräaikaisen työsuhteen ajalle 6.4.2021 – 31.12.2021. Aloituspäivästä on mahdollista neuvotella, mutta toivomme aloitusta mahdollisimman pian huhtikuun alussa. Työsuhteeseen sovelletaan koeaikaa, joka on korkeintaan puolet työsuhteen kestosta. Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen 2 – 4 mukaisesti, riippuen tohtorikoulutettavan opintojen etenemisestä. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on korkeintaan 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tyypillisesti aloittavan tohtorikoulutettavan palkka aloittaessa on n. 2300- 2500€.

Hae tehtävää 15.3.2021 mennessä. Liitä hakemukseen seuraavat liitteet:

  1. Lyhyt CV (max 3 sivua) sisältäen myös maininnat opinnäytetöistä ja mahdollisista julkaisuista, tutkimustyöharjoittelusta ym. tehtävän kannalta oleellisesta, sekä mahdolliset suosittelijat
  2. Lyhyt motivaatiokirje, josta käy ilmi kiinnostus ja valmiudet haettavaan tehtävään
  3. Kopio tutkintotodistuksesta arvosanoineen mukaan lukien pro gradu tutkielman arvosana tai opintorekisteriote (Maksimikoko: 2 Mbytes)

Lisätietoja: Psykologian professori, Mirka Hintsanen, mirka.hintsanen@oulu.fi +358 50 569 5243, https://www.oulu.fi/yliopisto/tutkija/mirka-hintsanen

Compassion projekti: https://www.oulu.fi/psykologia/compassion