JobsPortal logo

Search Jobs In Finland

Väitöskirjatutkija (WasteMatters-hanke) / Doctoral Researcher (WasteMatters project)

Published date a week ago
Posted: a week ago
Company Tampere University
Company: Tampere University
End date Aug. 1, 2024
Due date: Aug. 1, 2024
Location Tampere
Location: Tampere

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta hakee väitöskirjatutkijaa Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) rahoittamaan WasteMatters-hankkeeseen 3 vuodeksi ajalle 1.9.2024–31.8.2027.

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa toimii professori Olli Pyyhtisen johtama projekti “Ontologies of Waste: A Relational Study of How Waste Comes to Matter for Humans, Society, and Future (WasteMatters)” ajalla 1.9.2022–31.8.2027. Hanke tarjoaa kannustavan ja innostavan työskentely-ympäristön ja erinomaiset mahdollisuudet kehittää osaamistaan ja kehittyä tutkimusuralla kansainvälisessä ympäristössä.

WasteMatters-hanke tutkii ihmistä ja yhteiskuntaelämän tilallisia ja ajallisia mittakaavoja jätteen näkökulmasta. Se keskittyy ensisijaisesti ruokahävikkiin, muovijätteeseen, jätteenpolttotuhkaan ja ydinjätteeseen ja tarkastelee jätteen aktiivisia vaikutuksia: millaisia suhteita, toimijuuksia ja mittakaavoja se omaksuu, tuottaa ja ylläpitää; millaisia riskejä, vastuita ja mahdollisuuksia se esittää; millaisiin tulevaisuuksiin yhteiskunta sitoutuu vallitsevilla jätekäytännöillään ja mitä meistä tulee ihmisinä niin yksilöinä kuin kollektiivisesti jätteen kanssa. Hanke toteutetaan empiirisenä kenttätyönä kotitalouksissa, yrityksissä, biokaasulaitoksilla, jätteenpolttolaitoksilla ja ydinjätteen loppusijoituspaikoilla useissa maissa. Se tuottaa tietoa jätteestä häviämättömänä ympäristömme osana, joka samanaikaisesti on elimellinen osa taloutta ja yhteiskuntaa ja häiritsee niitä.    

Tehtävänkuvaus

Väitöskirjatutkijan tehtävänä on tutkia haltuunottoa pakenevan jätteen hallintaa. Tutkimus toteutetaan pääasiassa haastatteluin ja osallistuvan havainnoinnin keinoin. Väitöskirjatutkijan tehtäviin kuuluvat aineiston kerääminen ja analyysi. Valittavalla henkilöllä on mahdollisuus vaikuttaa oman tutkimuksensa painotuksiin WasteMatters-hankkeen tavoitteiden puitteissa. 

Tehtävään sisältyy aineistonkeruuta yhdessä muun tiimin kanssa. Tehtävään valittavan edellytetään aktiivisesti edistävän jatko-opintojaan ja väitöskirjaansa. Lisäksi hänen tulee osallistua säännöllisiin projektikokouksiin, tutkimusryhmän toimintaan sekä esittelevän tutkimustuloksiaan oman alansa seminaareissa sekä akateemisissa konferensseissa. 

Edellytykset

Väitöskirjatutkijan tehtävään valittavalta edellytetään maisterin tutkintoa soveltuvalta alalta, kuten sosiologia, antropologia, sosiaalipsykologia tai filosofia. 

Valitun henkilön tulee hakea ja tulla hyväksytyksi opiskelemaan Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen tohtoriohjelmassa syyslukukauden 2024 aikana.

Tehtävään valittavalta edellytetään kykyä harjoittaa riippumatonta tieteellistä tutkimusta. Hakijalla tulee olla erinomaiset analyyttiset ja metodologiset taidot, ja hänen on kyettävä työskentelemään sekä itsenäisesti että yhteistyössä osana tutkimusryhmää. Edellytämme osaamista laadullisesta tutkimuksesta yhteiskuntatieteissä. Lisäksi edellytämme matkustusvalmiutta sekä motivaatiota toimia osana tutkimusryhmää. Katsomme myös eduksi, mikäli hakijalla on kokemusta etnografisesta kenttätyöstä.

Hakijoilla tulee olla erinomainen kirjallinen ja suullinen suomen ja englannin kielen taito. Olethan valmis esittämään pyydettäessä todisteet ansioistasi.

Tarjoamme

Työsuhde on määräaikainen ajalle 1.9.2024-31.8.2027. Aloituspäivämäärästä voidaan neuvotella. Työsuhteessa sovelletaan työsopimuslain mukaista kuuden kuukauden koeaikaa.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Aloittelevan väitöskirjatutkijan vaativuustaso on 2. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Väitöskirjatutkijan aloituspalkka on noin 2600 euroa.

Hakuohjeet

Hakemus tulee jättää viimeistään 1.8.2024 klo 23:59 (UCT+3:00) yliopiston sähköisellä lomakkeella (linkki alla). Kärkihakijoiden haastattelut järjestetään ja valinta tehdään elokuun aikana.

Hakemus tulee jättää englanniksi ja siihen tulee liittää seuraavat liitteet:

(1)    CV, jossa mukana mahdollinen julkaisuluettelo (max. 3 sivua)

(2)    Suositukset kahdelta (2) henkilöltä 

(3)    Alustava tutkimussuunnitelma (max. 3 sivua), jonka tulee sisältää:

    i.    lyhyt kuvaus aiemmasta tutkimuskokemuksesta (esim. pro gradu);

    ii.    ideapaperi/visio omaa väitöskirjaa varten, josta käy ilmi, miksi tutkimuksen aihepiiri kiinnostaa ja miten sitä haluaisi lähestyä;

    iii.    motivaatio haettavaan tehtävään ja tutkimusryhmässä toimimiseen

Tiedustelut

Lisätietoja tehtävästä antaa WasteMatters-hankkeen johtaja professori Olli Pyyhtinen, olli.pyyhtinen(at)tuni.fi 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences create a unique environment for multidisciplinary, inspirational, and high-impact research and education. Our universities community has its competitive edges in technology, health, and society. www.tuni.fi/en

Faculty of Social Sciences in the Tampere University invites applications for a fixed-term (3 years) Doctoral Researcher position, starting as of 1 September 2024 (or as agreed) till 31August 2027.

The project ‘Ontologies of Waste: A Relational Study of How Waste Comes to Matter for Humans, Society, and Future (WasteMatters)’ at the Tampere University will run from September 2022 to August 2027. The project is funded by European Research Council (ERC) and led by professor Olli Pyyhtinen. The project offers a supportive and inspiring working environment and excellent opportunities for a researcher to develop their skills and career in an international and interdisciplinary setting.

WasteMatters studies humans and the spatiotemporal scales of society from the perspective of waste. It focuses mostly on food waste, plastic waste, waste incineration ash, and nuclear waste and examines what waste does for and to us: what kind of relations, agencies, and scales it assumes, enacts, and sustains; what kind of risks, responsibilities, and possibilities it presents; to what kind of futures society commits itself with its waste practices; and what are the sorts of humans that we both individually and collectively become with waste. Empirical insight will be derived from fieldwork to be conducted across various sites – households, businesses, biogas plants, waste incinerators, and nuclear waste repositories – in different countries. It will produce knowledge of waste as both constitutive of economy and society and as something that disturbs them. 

The WasteMatters project is hosted at the Faculty of Social Sciences, Tampere University. Tampere University is an internationally renowned research-led university and one of the few in the world to specialize in social sciences. For more information about Tampere, please see VisitTampere and BusinessTampere. For further information about Finland, please visit InfoFinland and This is Finland.  

Job Description

The doctoral researcher will focus on studying the management of the leaky realities of waste. The research will be conducted mainly by way of interviews and participant observation. The selected candidate will gather empirical data and analyse it. The selected candidate can influence the emphasis of their own research within the thematic scope of the WasteMatters project. 

The doctoral researcher participates in data collecting in collaboration with the research team. The PhD researcher’s main duties will consist of their PhD studies and writing their dissertation. In addition, the doctoral researcher is expected to participate in regular project meetings and other activities of the research team. They are expected to present their research at seminars and academic conferences. A successful candidate is expected to show interest and enthusiasm towards working in a research team. 

Requirements

The selected candidate must hold a Master’s degree in a relevant field, such as sociology, anthropology, social psychology, or philosophy. The selected candidate will need to apply for acceptance in Tampere University’s Doctoral Program in Social Sciences during Autumn semester 2024.

The selected candidate must have the ability to conduct independent, high-quality scientific research. The candidate should have excellent analytical and methodological skills and be able to work both independently and collaboratively as part of a research team. A successful candidate is expected to have experience and training in qualitative research within the social sciences or humanities. In addition, experience in ethnographic fieldwork is considered as an advantage. The position requires readiness to travel.

Excellent skills in written and oral Finnish and English are required. 

Please be prepared to provide proof of your merits when requested.

We offer

Position is fixed-term (3 years)  position, starting as of 1 September 2024 (or as agreed) until 31August 2027. A trial period of six months applies to all new employees.

The salary of the Doctoral Researcher will be based on levels 2-4 of the demands level chart for teaching and research personnel in the salary system of Finnish universities. In addition to the basic salary, supplementary salary will be paid according to the personal performance, depending on the selected candidate’s qualifications and experience. At commencement, the monthly salary of a doctoral researcher will typically be approximately 2600 Euro. 

How to apply

Applications should be written in English and submitted electronically via the Tampere University’s electronic recruitment system (link below). The closing date for applications is 1 August 2024 (at 23:59/UCT +3:00). The interviews of the top candidates will be held and the decision will be made in August.

The following documents should accompany your application: 

(1)    CV (including publications, max. 3 pages)

(2)    Short letters of reference from two (2) referees

(3)    Preliminary research proposal (max. 3 pages) consisting of 

    i.    a description of previous research experience (such as MA thesis);

    ii.    a research idea/vision where you tell why the project’s themes or approach interest you and how you would like to focus your own PhD in this context;

    iii.    motivation for the task with a statement on working as part of a research team.

Enquiries

For further information on the position please contact the WasterMatters PI, professor Olli Pyyhtinen, olli.pyyhtinen(at)tuni.fi.